X
Menu

 

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciężącego na administratorze  (przetwarzanie w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim i Kodeksie postępowania administracyjnego).
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem jest Kancelaria Adwokacka Łukasz Piotrowski, 00-466 Warszawa, ul. Nowosielecka 14a
 
 
CELE

PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

 

INFORTMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim w celu:

•potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego .

 

W powyższym zakresie podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Pani/Pana sprawy prowadzonej na podstawie przepisów ustawy i obywatelstwie polskim

ODBIORCY DANYCH Pani/Pan dane osobowe będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą wykorzystywane w celu profilowania
PRZEKAZANIA

 DANYCH

OSOBOWYCH DO PANSTWA

 TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – Prezesa urzędu Ochrony danych Osobowych